کاربران نرم افزارهای شرکت رای دار میتوانند پیشنهادات و نیازهای خود در هریک از محصولات این شرکت را از طریق فرم زیر به اطلاع کارشناسان شرکت برسانند.

نام 

نام خانوادگی

انتخاب نرم افزار

شرح پیشنهاد