در این قسمت کاربران نرم افزارهای شرکت رای دار میتوانند لیست تغییرات نرم افزار خود را مشاهده نمایند. 


ورژن : 3.4.3.3تاریخ : 93/6/1
- رفع برخی مشکلات گزارش شده توسط کاربران 

ورژن : 3.4.3تاریخ : 93/5/1
- افزودن سطح تفصیلی 2 به سرفصلهای حسابداری
- گزارشات مرور حساب و صورتحساب تفصیلی 2 
- امکان استفاده از تفصیلی 2 در قسمتهای سند حسابداری ، دریافت، پرداخت ، بیمه نامه و تسویه بیمه نامه
- محاسبه الحاقیه برگشتی در گزارش کارمزد بازاریاب براساس تسویه با بیمه گذار
- افزودن گزارش فروش جهت ارائه به بیمه مرکزی (کارگزاریها)
- امکان تنظیم دلخواه فرم واگذاری چک به بانک جهت چکهای واریز مستقیم در دفتر چکهای دریافتی
- امکان تعیین سطح دسترسی جهت دکمه "نمایش" لیست بیمه نامه ها
- امکان ارسال پیامک خودکار در هنگام ثبت بیمه نامه جهت تشکر از بیمه گذار بابت خرید بیمه نامه
- رفع برخی مشکلات گزارش شده توسط کاربران 


ورژن : 3.4.2تاریخ : 93/4/1
- افزودن امکان فیلتر براساس حق بیمه های تسویه شده و نشده در دفتر حق بیمه ها
- کنترل چکهای تکراری در هنگام ثبت دریافت و پرداخت و تسویه بیمه نامه
- ثبت چکهای ثبت شده در واریز مستقیم در قسمت چکهای خرج شده در دفتر چکهای دریافتی